ТЕМИ С АНОТАЦИИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В УЧИЛИЩЕ

1. МЕНИДЖМЪНТ НА МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Възпитатели в общежитие
Учители – целодневна организация

Анотация: Учителят-мениджър има да реализира няколко основни задачи, свързани с мениджмънта на работата в класната стая:
– управление на пространството;
– управление на времето;
– управление на преподаването и ученето;
– управление на конфликтите;
– управление на вербалната и невербалната комуникация.
Като се изхожда от тези методологически позиции участниците се запознават с ефективни технологии за изграждане на позитивна учебна среда за успешен мениджмънт на преподаването и ученето.
В теоретичната част учителите се запознават с различни стратегии за работа при културно различни ученици. Представя се спецификата на управлението на проблемите, които са свързани с учебното съдържание и процесите на преподаване и учене в мултикултурна среда и управлението на конфликти, породени от културни различия.
В практическата част се работи интерактивно за овладяване на специфични вербални и невербални техники за ефективна педагогическа комуникация в мултикултурни класове свързани с взаимното опознаване и приемане, преодоляване на предразсъдъците и формиране на толерантност към различието.
След края на присъственото обучение учителите описват апробирани от тях модели за работа в мултикултурна класна стая и така се създават възможности да се обменя добър опит.

2. ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Запознаване с правата на децата и свързаните с тях гражданско, интеркултурно и екологичното възпитание. Програмата е предназначена за преосмисляне ролята и мястото на децата в света на връстниците и възрастните. Предвидено е обучаваните да преосмислят ролята дете-възрастен, след като в условия на тренинг и диспут постигнат по-дълбинно разбиране за правата на децата-респективно на възрастните – учители, възпитатели, родители. Идеята е да се увеличи професионалното ниво на компетентност за организиране и ръководство на дейности свързани с гражданското образование и възпитание, също с екологичното и интеркултурното. Предвиждат се дейности за съчетаване на общообразователната подготовка, с дейности за опознаване правата на децата, чрез използване на методи, средства и форми, които са в унисон с актуалните изисквания за развиване на самостоятелното мислене и самооценката, а също така с критичното, креативното и алтернативното мислене. Посочват се и варианти за мултидисциплинарен подход и реализиране на междупредметни връзки.
Практическите часове са насочени към придобиване на компетентности за ръководство на работа с подрастващите в света на другите, където всеки разбира правата и задълженията си и тези на другите – също и общува посредством приемливи поведенчески модели. Работата обезпечава провеждане на дейности, които рефлектират и върху компетентности за създаване на общност и работа в екип.

3. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: В рамките на обучението се анализира прилагането на Кодекса на труда в образователната система. Разглеждат се въпроси около възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения в образованието.
Разяснява се подробно статута на работодателя в образованието и отношенията между работодателя, директорът като представител на работодателя, висшестоящия административен орган.
Разглеждат се видовете трудови правоотношения и се изясняват страните, предмета и обхвата им. Изясняват се основанията за процедурите по колективното трудово договаряне, създаването на различните колективни трудови договори и тяхното прилагане спрямо лицата. Разискват се въпросите, свързани с различните видове индивидуални договори.
Разглеждат се въпросите, свързани с изработването и значението на длъжностните характеристики на различните длъжности, способите за изменение на трудовите договори. Разглеждат се въпросите, свързани с работното време и отпуските в образованието. Разяснява се процедурата по търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност в сферата на образованието. Изясняват се въпросите, свързани с прекратяването на трудовите договори по КТ, дискутират се процедурите по извършването на подбор на персонала и по търсене на различните видове предварителни съгласувания при закрила. Разисква се и процедурата по участието на институцията при трудови спорове, изясняват се правомощията и задълженията на директора като представител на работодателя в трудовите спорове.

4. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ СПОРЕД УРЕДБАТА НА ЗПУО

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Обучението има за цел да посочи новия статут на педагогическите специалисти по ЗПУО, правата и задълженията им. Програмата обхваща въпросите, свързани с условията, които законът поставя, за да бъде признато едно лице за педагогически специалист. Посочват се новите права и задължения на педагогическите специалисти по закона и ДОС-а за статута и професионалните изисквания за заемане и изпълнение на педагогическите длъжности. Изясняват се съотношението и разликите между професионален профил и длъжностна характеристика на педагогическия специалист. Посочват се правата и задълженията на педагогическите специалисти по отношение участието им във вътрешния живот и управлението на образователната институция, правата и задълженията им спрямо родителите и децата и учениците, задълженията им по повод на организацията и провеждането на учебния процес, както и на процеса на отглеждане, възпитание и социализиране на децата и учениците. Подробно се разглежда ролята на професионалната квалификация на педагогическите специалисти, указват се различните форми за участие за повишаване на квалификацията. Дава се сравнителен анализ на съотношението и зависимостта между професионален профил и професионално портфолио на педагогическия специалист. Изясняват се правилата за атестация на педагогическите специалисти. Изясняват се възможностите за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

5. ТУРИСТИЧЕСКО КРАЕЗНАНИЕ

Програмата е насочена към:
Учители – гимназиален етап

Анотация: Курсът на обучение е насочен към учителите по туризъм и екскурзоводство в професионалните гимназии по туризъм и към работещи в Центрове за подкрепа за личностно развитие.
Туристическото краезнание е широкообхватна теоретична и емпирична дейност, с очертан териториален периметър и свой доминиращ социокултурен цикъл на съществуване и развитие. Предимство спрямо другите науки е, че краезнанието изследва нещо, което всеки „знае” и „познава” и за което повече хора имат свое лично отношение и мнение. Научната картина в краеведската изследователска дейност се конструира, влияе и проектира спрямо житейската и свързаните с нея обстоятелства, ресурси и факти. Теоретичното обосноваване на туристическото краезнание е необходимо за правилно и ясно разбиране на практическото му приложение. Туристическото краезнание е един от основополагащите стълбове в развитието на регионалния туризъм у нас. Поставянето, разкриването и изясняването на съдържателната конструираност на туристическото краезнание е необходимо и наложително като научнообобщен и общозначим познавателен ракурс в туристическата теория и практика. Ето защо за неговото ефективно практическо използване и приложение в туристическата индустрия е необходимо добро теоретично познаване.

6. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители по религия, които преподават в началния етап на образование

Анотация: Обучението очертава до голяма степен и логиката на научните търсения, мотивиращи специалиста по методика, обективната картина на религиозното познание в начална училищна възраст, понятия, факти и закономерности в тази научна област. Също така стремежът е да се отразят научно-методически интереси на изследователя-методик – отразяващи опита му в практико-приложна дейност, да намерят отговори на методически въпроси, значими за научната област на методиката на обучение по религия в началното училище. Освен това да усвояват знания и умения за развитие на определени способности и върху своята личност като учители по религия в начална училищна възраст.
Методиката на обучението по религия е богословско-педагогическа наука с теоретико-приложен характер с оглед на това методическото знание се представя не само като информационен масив в който са обобщени и систематизирани факти, понятия, сведения и теоретични постановки, а и като метазнание, чрез което могат да се конструират базовите компоненти и да се разработват методически решения.

7. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ИГРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: Разкриват се научната аргументация и интеграция на формирането на педагогическата игра и творческата дейност на педагога в учебно-възпитателния процес в начална училищна възраст и се усъвършенстват компетентностите свързани с познаването, правилното организиране и провеждането на педагогическата игра. Представят се задълбочено проучванията за играта в педагогическата теория и практика, както и по отношение на нейното развитие, формиране и управление в процеса на обучение и възпитание в начална училищна възраст.
Обучението е насочено към иновационно педагогическо виждане за традиционното и съвременно научно знание за малкия ученик и играта във форма на педагогически взаимодействия и стратегия, технологии на организационната, комуникативната и формираща дейност на педагога.
Курсът на обучение се явява свързващо звено между теорията на играта, нейната практика и начина й на приложение в различните видове учебни предмети в началния етап на образование. Затова интепретацията на игровата проблематика се осъществява от позициите на технологичния подход и системния й анализ, който предпоставя по-широки възможности за разкриване на нови стратегии при проучванията на играта и нейната практико-приложна страна.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Програмата е насочена към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти за взаимодействието им с останалите участници в образователния процес. Проследяват се последователно правата и задълженията на децата, учениците и родителите по ЗПУО, посочват се възможните форми на участието на организации на родителите и учениците в контрола и подпомагането на различните институции в образованието.
Анализира се същността на ученическото самоуправление, възможните форми за такова в образователната институция, начина за участието на това ученическо самоуправление при подготовката на различни вътрешни актове в училището като етичния кодекс на училищната общност и други.
Проследява се статута, значението и процедурата по образуване на настоятелства към различните институции в сферата на образованието – спецификата според ЗЮЛНЦ, правото на персонала на образователната институция да участва в настоятелството, неговите права и задължения.
Посочва се статута, начина на образуване и функциониране на обществените съвети към училищата и детските градини. очертава се правния статут на обществения съвет като орган на институцията и мястото му в системата на органи, като се посочват формите на взаимодействие с директора и педагогическия съвет на институцията. Дава се описания на вътрешните актове въз основа на които се създава и функционира обществения съвет на институцията в образованието.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Учители – целодневна организация

Анотация: Курсът дава възможност на директорите и на другите педагогически специалисти да се запознаят с особеностите на управлението на комуникациите на равнище училище. Методологическата предпоставка е преосмислянето на образованието като комуникационен процес, а оттук и управлението на вътрешни и външни, вербални и невербални, официални и неофициални, междуличности и междугрупови, хоризонтални и вертикални, „лице в лице“ и индиректни, реални (традицонни) и виртуални комуникации.
В теоретичната част се разглеждат особености на комуникацията в образованието; видовете комуникации; анализират се ролята и мястото на образователните информационни и комуникационни технологии в съвременното училище като елементи от иновационния процес в образованието.
В практически план се обогатяват уменията за търсене и използване на онлайн базирани образователни ресурси, които са полезни за директори, учители, ученици и родители.
Анализира се част от образователното законодателство, което е свързано с нормативните изисквания към директора и учителите по отношение на управление на комуникациите в и на училището и функциите им като мениджъри на комуникациите.
В практически план се разработват комуникационна политика и комуникационна стратегия на училището.

10. ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: Проектно-базираното обучение се разглежда като технология и се представят неговите възможности за използване в българското училище. Разглеждат се базисните постановки на модела, съвременните интерпретации и предизвикателствата, през които са изправени учителите при реализацията на проектно-базираното обучение. Представят се технологични стъпки на проектно-базираното обучение. Анализират се основните предимства и ползите за учениците. Преосмислят се новите роли на учителя.
В практически план се разработва модел на технология за планиране и реализиране на проекто-базирано обучение в зависимост от възрастта на учениците и учебния предмет или предмети, в областта на които ще се работи.
След присъственото обучение участниците разработват и реализират проект със своите ученици, който след това представят за оценяване.

11. ФОРМИРАНЕ НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: В процеса на обучението участниците ще получат нови познания за съвременните форми за измерване на четивната грамотност на учениците и ще се запознаят с методите за нейното формиране.
Работата по темата се организира в два модула: инвариантен (лекционен), при който се разглеждат накратко теоретичните основи на обучението по четивна грамотност, и вариативни (практически) модули.
Практическата работа включва подбор и анализ (включително автоматизиран) на учебен текст, а също така конструиране на различни типове учебен текст съобразно възрастовите и комуникативните характеристики на учениците.

12. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: На базата на общия корпус от интерактивни методи ще се разработи ефективен инструментариум за провеждане на образователен процес с ученици с различна степен на владеене на български език и различна степен на успеваемост.
Инвариантният теоретичен модул запознава участниците с основните интерактивни методи, актуални в училищното обучение.
Вариативните практически модули включват разработването на конкретни модели за работа в три основни направления: средно ниво, изпреварващи ученици и ученици със затруднения в обучението.

13. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИЯ.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Ще бъдат представени основните компоненти в дизайна на педагогическото изследване, участниците ще се запознаят с ключови изисквания при разработване на инструментариум за изследването, с особеностите при планирането и реализацията му. Като допълнителен компонент се включва и интерпретация на резултатите, както и подготовката на научна публикация по темата.
Инвариантният теоретичен модул представя накратко основните методи на педагогическо изследване, а вариантните практически модули са посветени на конкретни разработки в зависимост от интересите на участниците.
В процеса на практическата дейност се изработва модел на научна публикация.

14. МОДЕЛ ЗА УСПЕШНА РАБОТА С РОМСКИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Обучението е частично присъствено. Присъственото обучение е 4 модула по два академични часа.
Първият модул „Ромският етнокултурен дискурс и връзката му с образователния процес” предлага теоретични знания за ромите като етническа общност и мястото им в българската нация.
Вторият модул започва с интерактивна игра за запознаване с подходящ модел за активно сътрудничество между учител и родител за успешно сътрудничество в името на ученика. Следва презентация на тема: „Ефективен модел на обучение в условията на група/клас с ромски деца/ученици“. Прави се връзка между мултикултурно и интеркултурно образование и се представят и дискутират предпоставки за ефективен образователен процес.
Третият модул „Социализация на ромските деца и ученици и работа с ромското семейство“ запознава участниците с: различията в социализацията на ромските деца в своите семейства; типовете ромски семейства; специфичните особености на работата с тях. Четвъртият започва с половин часов авторски приказен филм за ромско семейство („Небивали патила”). След филма участниците се разделят на малки групи, всяка от тях получава конкретна задача свързана с филма, решението на която се предлага в края на обучението.
След обучението педагогическите специалисти трябва самостоятелно да разработят научен доклад или да подготвят статия за научно списание със собствен модел за успешна работа с ромски деца/ученици

15. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ПРИНЦИПИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Обучението е предназначено и за педагогически специалисти и за директори. Анализират се разликите между длъжностна характеристи по КТ и профили на педагогическите длъжности по ЗПУО. Дават се правните рамки за създаване на профилите на педагогическите длъжности в съответствие със ЗПУО, ДОС и стратегията на общината и образователната институция, произтичащите за педагогическите специалисти задължения от профила, отчета на изпълнението на вменените задължения от педагогическия профил и начина за тяхното доказване чрез изграждане и поддържане на професионално портфолио.
Във втората част на обучението се показва нагледно и практически изготвянето на професионалния профил в съответствие с ДОС и стратегията на общината и образователната институция, създаването и обогатяването на професионалното портфолио от педагогическите специалисти.
Заедно с това се показва разликата с изискванията за изработване на профил на дете и на ученик в образователна институция.

16. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Програмата се състои от два етапа – теоретичен и практически.
В теоретичната част се изясняват законовите предпоставки, даващи възможност на институцията да разработи стратегия, спазвайки правилата на автономност и иновативност, съгласно ЗПУО. В хода на обучението се изяснява нормативното значение на стратегията във вътрешните актове на институцията, обяснява се зависимостта на професионалния профил от стратегията на институцията. Изяснява се процедурата по изготвяне на стратегия на институцията и нейното приемане, както и за изменението й. Уточнява се начина за сравняване на постиженията на педагогическите специалисти със целите, поставени от стратегията на институцията при извършване на контрола върху качеството на извършване на учебно-възпитателния процес, при самооценката на институцията и при атестацията на педагогическите специалисти.
В рамките на практическата част се осъществява реално процедура по изготвяне на стратегия, изпълва се нейното съдържание и се показва как тази стратегия се обвързва с професионалните профили и се сравнява при извършване на атестацията с постиженията на педагогическите специалисти.

17. СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО – СЪЩНОСТ И ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Курсът е за учители, работещи във всички образователни степени. В него са застъпени базисни знания за стреса и връзката му с тревожността – личностна и ситуативна.
Темата е представена теоретично в рамките на 4 академични часа, в които учителите се запознават с различни стресогенни фактори, източници на стрес и модели на проява в работата на учителя. Анализират се причините „за“ и последиците „от“ психичния стрес в училищната организация.
В практическата част в рамките на 4 академични часа се работи интерактивно в областта на запознаването със стресогенните ситуации – при работа с групата обучаеми, при оценяване, при работа с родители и се отработват варианти за справяне с тях. Практическата част е структурирана с оглед придобиване на компетенции за справяне със стреса в условията на активно учене и екипна работа и техники за личностна промяна. Практическата част включва и диагностициране на равнището на стрес и на емоционалността. Структурирана с оглед придобиване на компетенции за справяне със стреса в условията на активно учене и екипна работа и техники за личностна промяна.

18. КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ – НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие

Анотация: Преодоляването на конфликти в процеса на професионална дейност е важна предпоставка за успешно включване в дейностите в училище. Всичко това налага подготовка за запознаване с конфликтите и проблемите от теоретична гледна точка, както и тези, които конкретно съпътстват учебно-възпитателната работа. Превантивната теоретико-практическа работа е насочена към обезпечаване на поведенчески модели – резултат от теоретична подготовка и компетентности – резултат от учене чрез опит в условия на ролеви игри и тренинг.
По време на осем часовото присъствено обучение ще се придобият не само теоретични знания, а и конкретни компетентности. Подходът е насочен към минимизиране на риска от попадане в конфликтни ситуации, чрез повишена емоционална интелигентност и приемливи техники за общуване. В теоретичен план в 4 академични часа ще се получат познания за типовете конфликти и специфичните подходи, методи и техники за разрешаване на конфликти. В практически план ще се диагностицира индивидуалния стил на поведение в конфликта ситуация и ще се анализират получените резултати. Тази диагностика ще стане основа за овладяване на умения за разпознаване и адекватно реагиране на конфликтни ситуации в работна среда. Ще се апробират техники за безконфликтно общуване с ученици, родители и колеги.

19. ПОДПОМАГАНЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО С ДЕЦА-БИЛИНГВИ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: Курсът е за начални учители, работещи в мултикултурна среда. Предвидено е разглеждане на традиционни и иновативни методи за работа с билингви в образователно-възпитателното пространство. Застъпени са и въпроси, свързани с организационните форми за работа, благоприятстващи съвместните дейности между различните на базата на общи задачи, в които всеки може да участва със силните си страни. Практическата част на обучението е свързана с ръководството на работата с децата билингви не само от гледна точка на технологията на методическата работа, а и от гледна точка на учителските роли на учителя като мениджър на класа и модератор на продуктивни дейности.

20. ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Обучението е насочено към преодоляване на предразсъдъците спрямо човешката различност и изграждане на социално справедливо общество. То ще се проведе под формата на социално-педагогически тренинг с продължителност 16 академични часа в присъствена форма. В рамките на тренинга ще се работи интерактивно за: създаване на позитивна нагласа за възприемане без предразсъдъци на човешката различност, свързана с раса, етнос, пол, сексуална ориентация, възраст, здравен статус, социално-икономическа принадлежност и др.под.; идентифициране на отрицателните стереотипи, провокираните от тях предразсъдъци и дискриминацията като значими социални проблеми; осмисляне на отрицателните стереотипи, видовете предразсъдъци и дискриминацията като разрушителни социални феномени; конструиране на личностно-значими стратегии за преодоляване на предразсъдъците и изграждане на ангажирано поведение за постигане на общество без предразсъдъци.

21. ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители – целодневна организация

Анотация: Курсът е за учители от начален, среден и горен курс и работещи в занятията в рамките на целодневната организация на обучението.
В теоретичната част учителите ще се запознаят с причините за отсъствия от училище, изоставане и отпадане; спецификата на работата с ученици от различни социо-културни групи; мерките и формите за индивидуална и групова работа.
В хода на практическа работа с помощта на интерактивни методи учителите ще усъвършенстват своите и ще овладеят: нови умения за комуникация с ученици, заплашени от отпадане; умения за прилагане на гъвкави подходи с отчитане на личностните и социо-културните особености при работа със семействата.
В самостоятелната работа сред курса те ще разработят индивидуални програми за работа с ученици, които са застрашени от отпадане като следват принципите на „психология на успеха“; система от дейности, включващи допълнителни занимания; принципите на формиращото оценяване и др.

22. ИНОВАТИВНИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: В курса се разглеждат същностните характеристики на иновативни и интерактивни педагогически технологии и методи и тяхната специфика при използване в мултиетническа образователна и семейна среда.
В теоретичен план се представят темите свързани с понятията иновация, иновативност и интерактивност в педагогиката; същността на интерактивните технологии, методи и техники; дискусионните методи за работа в мултиетническа среда; методите на конкретната ситуация – казуси, инциденти, ролеви игри за формиране на интеркултурна компетентност и игровите технологии и методи за формиране на интеркултурна сензитивност и компетентност.
В практическата част се апробират интерактивни методи и се дискутират възможностите за прилагането им в училище. Специално внимание се отделя на овладяването на подходи и техники за справяне с конфликти в мултикултурна среда. Споделяне, обсъждане и проиграване на казуси, свързани с конфликти в мултикултурна среда.
След края на присъственото обучение учителите подготвят презентация, с която представят приложението на избрани от тях иновативни и/или интерактивни методи по врема на урочна или извънкласна дейност с техните културно различни ученици.

23. РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но бързо доказа своите безспорни предимства при разрешаване на различни образователни и възпитателни проблеми. Разработването и управлението на образователни проекти е елемент от стратегическото планиране за постигане на желаната визия на училището. Учебното съдържание е обособено в четири модула по 4 часа, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. В началото обучаемите се въвеждат в терминологията и се запознават със спецификата на образователните проекти. Следва разглеждане на фазата на анализ на целевите групи и заинтересованите страни, технологиите за оценка на нуждите и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране, акцентира се върху изискванията за разработване на логическа матрица на проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори. Работата продължава в следващия модул със запознаване с управлението и мониторинга на проекти. Развиват се умения за изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PR – стратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представят се основни национални, европейски и световни програми и донори за образователни проекти.

24. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация: Курсът е за педагогически специалисти /детски и начални учители и възпитатели/. Предвидено е запознаване с методиката на природозащитното образование и екологичното възпитание. Той е предназначен за преосмисляне на работата сред природата с оглед ефективно учене, за постигане до нива на професионална компетентност, при която образователното пространство може да се разшири и оптимизира. Теоретичната част е насочена към спецификата на природозащитното образование и екологичното възпитание и съчетаването му с общообразователната подготовка, чрез използване на методи, средства и форми, които са в унисон с особеностите на този възпитателен компонент на възпитаността. Посочват се и варианти за мултидисциплинарен подход и реализиране на междупредметни връзки. Практическите часове са насочени към придобиване на компетенции за работа в условия на „зелено училище“. Те са обезпечени за провеждане на дейности, които рефлектират и върху компетенции за създаване на общност и работа в екип, както и работа на терен.

25. ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програмата е насочена към:
Учители – предучилищно образование

Анотация: Курсът е с теоретико-приложен характер. Той акцентира вниманието върху влиянието на визуалните модели.
Теоретичната част представя аргументирани доказателства за влиянието на визуалните модели върху възприемането, разбирането, запомнянето и мотивацията за учене на 3 – 6-7 годишните деца.
Практическата част е насочена към развиване на компетенции за работа с визуални модели и създаване на нагласи и компетенции за създаване на авторски модели за работа в различни образователни направления.
Резултатите на обучението ще са познаване на същността и характеристиките на визуалните модели, умения за изграждане на модели, които са в съответствие с хигиенните норми на умствения труд на децата от предучилищното детство и компетенции за работа с апробирани модели за опознаване на околната среда – природна и социална. Очакваният пост – ефект е нараснал интерес за изграждане на модели за реализиране на междупредметни връзки.

26. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОКОЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: Работата, предвидена в курса е с теоретична и практико-приложна насоченост.
В теоретичната си част, той запознава учителите със същността и особеностите на интерактивната образователна среда, методите, за пренасочване на ученето от традиционно към интерактивно и стратегиите за ръководство на ученето в интерактивна среда за подпомагане на самостоятелната работа и развиване на критическото мислене.
В практико-приложната част се очертават възможните граници на познанието за околната среда, съобразно възрастовите възможности на децата от средното детство. Предвидени са варианти за практическо обучение, базирани на дейности, които са интересни и съобразени с детските възможности, насочени към опознаване на околния свят и съобразно изискванията на МОН , отразени в ДОС. В процеса на обучение се предпоставят преносими компетентности за работа в екип, самостоятелна работа с информационни източници и проява на творчество чрез аналогично и странично мислене. Работата има претенции за формиране на нови стратегии за планиране и ръководство на процеса на опознаване на околния свят.

27. ПРИКАЗКИТЕ, ИГРИТЕ И ИГРАЧКИТЕ КАТО СРЕДСТВА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ

Програмата е насочена към:
Учители – предучилищно образование

Анотация: Курсът е за учители, работещи с деца от предучилищното детство.
В теоретичната си част той синтезира знания за същността на приказките и игрите като средства на възпитание. Посочени са структурните и съдържателните им характеристики и възможните варианти за включването им в учителското взаимодействие с деца между 3 – 6-7 годишна възраст. Той е предназначен, за да помогне на учителите да преструктурират традиционния тип взаимодействие като го насочат към подходи, наситени с желани за децата дейности, в които те учат играейки.
Практическите дейности запознават с технологията на работа с приказки и игри за педагогически цели. Получените компетентности повлияват върху критичното мислене на учителите и усвояване на работа с активни методи на взаимодействие с децата.

28. МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ПРИКАЗКИТЕ И ИГРИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЦЕЛИ ПРИ ДЕЦАТА ОТ НУВ

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – целодневна организация

Анотация: Курсът е предназначен за учители, работещи с ученици от начална училищна възраст. Предвидената теория насочва към разбиране и осмисляне на същността и ролята на видовете игри и възможностите им за прилагане при работа с подрастващи от първи до четвърти клас. Курсът обхваща и знания свързани с приказния свят като същност и възможност да влияе върху учениците. Потърсени са варианти за включване на приказките и игрите за постигане на образователни и възпитателни цели и за промени в някои личностни качества на учителите – респективно в учениците /креативност, самооценка и правене на прогнози/.
В практическата част се усвояват умения за разработване на технологията и осмисляне на спецификата на използването на игрите и приказките за педагогически цели. В условия на емпирична работа се синтезират знания за същността на приказките и игрите като средства на възпитание. Получените компетентности повлияват върху критичното мислене на учителите и усвояване на умения за работа с активни методи на взаимодействие с децата. Като цяло, курсът е предназначен, за да помогне на учителите да обогатят стила си на взаимодействие с обучаваните като го насочат към ръководство на иновативни практики при учещите, възможности да се самооценяват и да правят прогнози за саморазвитие на личностните си качества.