ТЕМИ С АНОТАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1. УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И ЛИДЕРСТВО НА ЕКИП В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

Одобрена със Заповед № РД-09-643/ 23.01.2017г.

Анотация: Курсът е предназначен за директори и заместник директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.
Той има теоретико-приложен характер. Акцентите са поставени върху формирането и управлението на екипи от педагогически специалисти. Обучението е насочено към повишаване на мениджърските умения за управление на екип и към формиране на компетентности за реализиране на ефективни взаимодействия в екипа. Специално внимание е отделено на изясняване на приликите и разликите между управление (мениджмънт) на екип и лидерство.
След завършването на курса, участниците ще познават общите особености на екипите, спецификите на моделите на управление, а също така ще могат да генерират самостоятелни решения на специфични проблеми във връзка с екипността: създаване на екип, адекватно разпределяне на ролите в екипа, мотивиране на екипа, управление на екипните взаимодействия, чрез лидерско поведение, подобряване на комуникацията в екипа, разрешаване на междуличностни конфликти, обучение на педагогически екипи.

2. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО. 

Одобрена със Заповед № РД-09-646/ 23.01.2017г.

Анотация: В рамките на обучението се анализира прилагането на Кодекса на труда в образователната система. Разглеждат се въпроси около възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения в образованието.
Разяснява се подробно статута на работодателя в образованието и отношенията между работодателя, директорът като представител на работодателя, висшестоящия административен орган.
Разглеждат се видовете трудови правоотношения и се изясняват страните, предмета и обхвата им. Изясняват се основанията за процедурите по колективното трудово договаряне, създаването на различните колективни трудови договори и тяхното прилагане спрямо лицата. Разискват се въпросите, свързани с различните видове индивидуални договори.
Разглеждат се въпросите, свързани с изработването и значението на длъжностните характеристики на различните длъжности, способите за изменение на трудовите договори. Разглеждат се въпросите, свързани с работното време и отпуските в образованието. Разяснява се процедурата по търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност в сферата на образованието. Изясняват се въпросите, свързани с прекратяването на трудовите договори по КТ, дискутират се процедурите по извършването на подбор на персонала и по търсене на различните видове предварителни съгласувания при закрила. Разисква се и процедурата по участието на институцията при трудови спорове, изясняват се правомощията и задълженията на директора като представител на работодателя в трудовите спорове.

3. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ СПОРЕД УРЕДБАТА НА ЗПУО.

Одобрена със Заповед № РД-09-649/ 23.01.2017г.

Анотация: Обучението има за цел да посочи новия статут на педагогическите специалисти по ЗПУО, правата и задълженията им. Програмата обхваща въпросите, свързани с условията, които законът поставя, за да бъде признато едно лице за педагогически специалист. Посочват се новите права и задължения на педагогическите специалисти по закона и ДОС-а за статута и професионалните изисквания за заемане и изпълнение на педагогическите длъжности. Изясняват се съотношението и разликите между професионален профил и длъжностна характеристика на педагогическия специалист. Посочват се правата и задълженията на педагогическите специалисти по отношение участието им във вътрешния живот и управлението на образователната институция, правата и задълженията им спрямо родителите и децата и учениците, задълженията им по повод на организацията и провеждането на учебния процес, както и на процеса на отглеждане, възпитание и социализиране на децата и учениците. Подробно се разглежда ролята на професионалната квалификация на педагогическите специалисти, указват се различните форми за участие за повишаване на квалификацията. Дава се сравнителен анализ на съотношението и зависимостта между професионален профил и професионално портфолио на педагогическия специалист. Изясняват се правилата за атестация на педагогическите специалисти. Изясняват се възможностите за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

4. СТАТУТ НА ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

Одобрена със Заповед № РД-09-650/ 23.01.2017г.

Анотация: Обучението е предвидено да анализира новите права и отговорности на директора на образователната институция като лице, което я представлява и управлява. Програмата включва въпросите, свързани с възникването на трудовото правоотношение на директора – провеждането на конкурс и сключването на трудов договор. Изследват се всички условия, на които дадено лице трябва да отговаря, за да бъде назначено за директор. Изследва се изцяло длъжностната характеристика на директора, както и неговия професионален профил за изпълнение на възлаганата работа. Разглеждат се всички възложени от нормативните актове правомощия на директора да представлява, ръководи и контролира цялостната дейност на образователната институция. Обсъждат се правилата за взаимодействие на директора с останалите органи на институцията, която ръководи, правата му по повод на педагогическия и непедагогически персонал в институцията, спрямо родителите и децата или учениците. Изследва се процедурата на взаимодействие на директора с висшестоящите административни органи по повод на управлението на образователната институция. Обсъждат се ангажиментите на директора по повод на неговото кариерно развитие, повишаването на неговата професионална квалификация, както и правата му по повод на атестацията на педагогическите специалисти. Засягат се и правата на директора по повод на извършваната спрямо него атестация, проверка на качеството на учебния процес от страна на националния инспекторат.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ.

Одобрена със Заповед № РД-09-660/ 23.01.2017г.

Анотация: Курсът дава възможност образователните мениджъри – директори и заместник директори да усвоят основните понятия за риска, основните принципи за управление на риска, риска при управлението на образователни проекти, както и методите за измерване, оценка и моделиране на риска.
В хода на практическите дейности ще се апробират и усъвършенстват умения за коригиране на поведението във всички етапи на придобиване, разпределение и контрол на риска в образованието и образователния процес.
В самостоятелната работа след приключване на присъственото обучение образователните мениджъри ще разработят проект за стратегия за превенция на риска в институциите, в които работят.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ.

Одобрена със Заповед № РД-09-664/ 23.01.2017г.

Анотация: Програмата е насочена към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти за взаимодействието им с останалите участници в образователния процес. Проследяват се последователно правата и задълженията на децата, учениците и родителите по ЗПУО, посочват се възможните форми на участието на организации на родителите и учениците в контрола и подпомагането на различните институции в образованието.
Анализира се същността на ученическото самоуправление, възможните форми за такова в образователната институция, начина за участието на това ученическо самоуправление при подготовката на различни вътрешни актове в училището като етичния кодекс на училищната общност и други.
Проследява се статута, значението и процедурата по образуване на настоятелства към различните институции в сферата на образованието – спецификата според ЗЮЛНЦ, правото на персонала на образователната институция да участва в настоятелството, неговите права и задължения.
Посочва се статута, начина на образуване и функциониране на обществените съвети към училищата и детските градини. очертава се правния статут на обществения съвет като орган на институцията и мястото му в системата на органи, като се посочват формите на взаимодействие с директора и педагогическия съвет на институцията. Дава се описания на вътрешните актове въз основа на които се създава и функционира обществения съвет на институцията в образованието.

7. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

Одобрена със Заповед № РД-09-679/ 23.01.2017г.

Анотация: Програмата обхваща всички въпроси, свързани с изготвянето, подписването и действието на вътрешните актове на образователната институция. Разяснява се характера на актовете, издавани от директора по силата на чл. 259 от ЗПУО, административното производство по издаването на тези актове, съдържанието на административната преписка и необходимите документи и етапи до достигането на издаване на крайния акт на директора. Обяснява се силата на този акт спрямо персонала на образователната институция и спрямо трети лица. Прави се сравнителен анализ на характера и силата на различните актове, издавани от директора – административните заповеди по чл. 259 от ЗПУО, в това число заповедите за наказания на учениците, заповедите свързани с атестацията на педагогическите специалисти и др., заповедите издавани по КТ и КСО, заповедите, издавани във връзка с правомощията на обществените съвети и настоятелствата, решенията на директора по закона за обществените поръчки, по закона за държавната и общинската собственост при отдаване на имоти на институцията под наем. Програмата обхваща въпросите, свързани с обжалването и административното оспорване на издаваните от него актове при изпълнение на неговите правомощия.

8. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИЯ.

Одобрена със Заповед № РД-09-682/ 23.01.2017г.

Анотация: Ще бъдат представени основните компоненти в дизайна на педагогическото изследване, участниците ще се запознаят с ключови изисквания при разработване на инструментариум за изследването, с особеностите при планирането и реализацията му. Като допълнителен компонент се включва и интерпретация на резултатите, както и подготовката на научна публикация по темата.
Инвариантният теоретичен модул представя накратко основните методи на педагогическо изследване, а вариантните практически модули са посветени на конкретни разработки в зависимост от интересите на участниците.
В процеса на практическата дейност се изработва модел на научна публикация.

9. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ПРИНЦИПИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Одобрена със Заповед № РД-09-690/ 23.01.2017г.

Анотация: Обучението е предназначено и за педагогически специалисти и за директори. Анализират се разликите между длъжностна характеристи по КТ и профили на педагогическите длъжности по ЗПУО. Дават се правните рамки за създаване на профилите на педагогическите длъжности в съответствие със ЗПУО, ДОС и стратегията на общината и образователната институция, произтичащите за педагогическите специалисти задължения от профила, отчета на изпълнението на вменените задължения от педагогическия профил и начина за тяхното доказване чрез изграждане и поддържане на професионално портфолио.
Във втората част на обучението се показва нагледно и практически изготвянето на професионалния профил в съответствие с ДОС и стратегията на общината и образователната институция, създаването и обогатяването на професионалното портфолио от педагогическите специалисти.
Заедно с това се показва разликата с изискванията за изработване на профил на дете и на ученик в образователна институция.

10. ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА ПРИ РЪКОВОДЕНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

Одобрена със Заповед № РД-09-693/ 23.01.2017г.

Анотация: Програмата включва разработването на процедурата, по която директорите издават актове в изпълнение на своите задължения по административната процедура по чл. 259 от ЗПУО. Изследват се задълженията, произтичащи от Закона за защита от дискриминацията за въвеждане на принципи на работа в институцията за избягване на всякакви форми на дискриминация, задълженията на директора при процедури пред Комисията за защита от дискриминация, задължения на директора за избягване на влизане в ситуации за конфликт на интереси при възникване, промяна или прекратяване на трудови договори, задължения на директора за създаване на система за охрана и сигурност на личните данни на лицата обхванати от дейността на институцията. Права и задължения на директора, произтичащи от Закона за обществените поръчки за изпълнение на процедури за определяне на изпълнители на обществени поръчки. Права и задължения на директора при отдаване под наем на движими и недвижими вещи от името на ръководената от него институция.

11. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ.

Одобрена със Заповед № РД-09-699/ 23.01.2017г.

Анотация: Програмата се състои от два етапа – теоретичен и практически.
В теоретичната част се изясняват законовите предпоставки, даващи възможност на институцията да разработи стратегия, спазвайки правилата на автономност и иновативност, съгласно ЗПУО. В хода на обучението се изяснява нормативното значение на стратегията във вътрешните актове на институцията, обяснява се зависимостта на професионалния профил от стратегията на институцията. Изяснява се процедурата по изготвяне на стратегия на институцията и нейното приемане, както и за изменението й. Уточнява се начина за сравняване на постиженията на педагогическите специалисти със целите, поставени от стратегията на институцията при извършване на контрола върху качеството на извършване на учебно-възпитателния процес, при самооценката на институцията и при атестацията на педагогическите специалисти.
В рамките на практическата част се осъществява реално процедура по изготвяне на стратегия, изпълва се нейното съдържание и се показва как тази стратегия се обвързва с професионалните профили и се сравнява при извършване на атестацията с постиженията на педагогическите специалисти.

12. КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ – НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ.

Одобрена със Заповед № РД-09-702/ 23.01.2017г.

Анотация: Преодоляването на конфликти в процеса на професионална дейност е важна предпоставка за успешно включване в дейностите в училище. Всичко това налага подготовка за запознаване с конфликтите и проблемите от теоретична гледна точка, както и тези, които конкретно съпътстват учебно-възпитателната работа. Превантивната теоретико-практическа работа е насочена към обезпечаване на поведенчески модели – резултат от теоретична подготовка и компетентности – резултат от учене чрез опит в условия на ролеви игри и тренинг.
По време на осем часовото присъствено обучение ще се придобият не само теоретични знания, а и конкретни компетентности. Подходът е насочен към минимизиране на риска от попадане в конфликтни ситуации, чрез повишена емоционална интелигентност и приемливи техники за общуване. В теоретичен план в 4 академични часа ще се получат познания за типовете конфликти и специфичните подходи, методи и техники за разрешаване на конфликти. В практически план ще се диагностицира индивидуалния стил на поведение в конфликта ситуация и ще се анализират получените резултати. Тази диагностика ще стане основа за овладяване на умения за разпознаване и адекватно реагиране на конфликтни ситуации в работна среда. Ще се апробират техники за безконфликтно общуване с ученици, родители и колеги.

13. ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ.

Одобрена със Заповед № РД-09-772/ 23.01.2017г.

Анотация: Обучението е насочено към преодоляване на предразсъдъците спрямо човешката различност и изграждане на социално справедливо общество. То ще се проведе под формата на социално-педагогически тренинг с продължителност 16 академични часа в присъствена форма. В рамките на тренинга ще се работи интерактивно за: създаване на позитивна нагласа за възприемане без предразсъдъци на човешката различност, свързана с раса, етнос, пол, сексуална ориентация, възраст, здравен статус, социално-икономическа принадлежност и др.под.; идентифициране на отрицателните стереотипи, провокираните от тях предразсъдъци и дискриминацията като значими социални проблеми; осмисляне на отрицателните стереотипи, видовете предразсъдъци и дискриминацията като разрушителни социални феномени; конструиране на личностно-значими стратегии за преодоляване на предразсъдъците и изграждане на ангажирано поведение за постигане на общество без предразсъдъци.

14. РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ.

Одобрена със Заповед № РД-09-706/ 23.01.2017г.

Анотация: Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но бързо доказа своите безспорни предимства при разрешаване на различни образователни и възпитателни проблеми. Разработването и управлението на образователни проекти е елемент от стратегическото планиране за постигане на желаната визия на училището. Учебното съдържание е обособено в четири модула по 4 часа, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. В началото обучаемите се въвеждат в терминологията и се запознават със спецификата на образователните проекти. Следва разглеждане на фазата на анализ на целевите групи и заинтересованите страни, технологиите за оценка на нуждите и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране, акцентира се върху изискванията за разработване на логическа матрица на проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори. Работата продължава в следващия модул със запознаване с управлението и мониторинга на проекти. Развиват се умения за изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PR – стратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представят се основни национални, европейски и световни програми и донори за образователни проекти.

15. ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Одобрена със Заповед № РД-2799/17.07.2017г.

Анотация: Курсът има теоретико-приложен характер. Акцентите са поставени върху разграничаването на лидерството от мениджмънта като модели и подходи за управлението на образователните институции – детски градини и училища и на ученическия клас и детската група. Лидерството е разгледано в духа на класическите и модерни теории за лидерството и са представени перспективи за развитието на лидерски компетентности у директорите. Анализират са предимствата и недостатъците на различните лидерски стилове. Сравняват се парадигмата на „лидерските чертите” и теорията за лидерските стилове. Лидерството е осмисляно и в контекста на модерността и постмодерността. Представят се съвременни теоретични подходи към процесите на лидиране. Обсъждат се връзките между лидерство, власт и оказване на влияние в образователната сфера. Разглежда се ролята на лидера за мотивиране на екипа. Овладяват се техники за мотивиране в трудни ситуации. Представят се иновативни модели за работа в училище, които са резултат от лидерски поведения. Обогатяват се познанията за социалната и емоционална интелигентност на лидера. В курсът се работи и за повишаване на мениджърските умения за управление на комуникациите, времето и конфликтите в образователните организации. Специално внимание е отделено на управлението на образователни институции, които функционират в мултикултурна средаКурсът има теоретико-приложен характер. Акцентите са поставени върху разграничаването на лидерството от мениджмънта като модели и подходи за управлението на образователните институции – детски градини и училища и на ученическия клас и детската група. Лидерството е разгледано в духа на класическите и модерни теории за лидерството и са представени перспективи за развитието на лидерски компетентности у директорите. Анализират са предимствата и недостатъците на различните лидерски стилове. Сравняват се парадигмата на „лидерските чертите” и теорията за лидерските стилове. Лидерството е осмисляно и в контекста на модерността и постмодерността. Представят се съвременни теоретични подходи към процесите на лидиране. Обсъждат се връзките между лидерство, власт и оказване на влияние в образователната сфера. Разглежда се ролята на лидера за мотивиране на екипа. Овладяват се техники за мотивиране в трудни ситуации. Представят се иновативни модели за работа в училище, които са резултат от лидерски поведения. Обогатяват се познанията за социалната и емоционална интелигентност на лидера. В курсът се работи и за повишаване на мениджърските умения за управление на комуникациите, времето и конфликтите в образователните организации. Специално внимание е отделено на управлението на образователни институции, които функционират в мултикултурна среда.

16. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Одобрена със Заповед № РД-2799/17.07.2017г. 

Анотация: Курсът е за педагогически специалисти, работещи детски градини и училища, които ще прилагат НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите. В теоретичната част се представят и анализират: понятието „качество“, качество в образованието, връзката между качеството и стандарта, педагогическите интерпретации на управлението на качеството. Обогатяват се познанията за целите, принципите, критериите, показателите и индикаторите за измерване на качеството в образователните институции; разглеждат се: връзката между качество и ефективност, качество на образователновъзпитателния процес, качество на съдържателната страна на обучението, качество на резултатите и тяхното оценяване, качество на преподаването, качество на ученето, качество на физическата среда в образователната институция. Участниците се запознават със същността на теорията за тотален мениджмънт на качеството, а също така и с ключови елементи от системата за управление на качеството ISO 9001:2015. В практическата част се разработва училищен модел за управление на качеството с отчитане на ДОС за управление на качеството в институциите. Осмислят се връзките между стратегия, план и самооценяващ доклад в контекста на Наредба №16. Предлагат се подходи за формиране на екипи за самоценяване и технология за работата им. Специално внимание се отделя на вътрешния мониторинг надеждна технология за събиране на данни за самооценяващия доклад.

17. ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕД НАУЧЕН ФОРУМ

Одобрена със Заповед № РД-2799/17.07.2017г.

Анотация: Във връзка с отразяването на постигнатите компетентности от професионалния профил, които всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио в чл. 67 ал. 1 т. 6 от Наредбата № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е записано, че се представят „материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции…“ Това поражда потребността педагогическите специалисти да получат специфична подготовка за ефективното им представяне пред посочените научни форуми. В курса се предлага технология за подготовка и представяне на презентация (устна и/или мултимедийна) пред научен форум. Работата започва с представяне на предпоставките за успешна презентация, етапите в предварителната подготовка, структурата на презентацията. След това вниманието се насочва към уменията за създаване и поддържане на ефективно взаимодейстие с аудиторията на научния форум. Обсъждат се въпросите: Колко е важна обратната връзка и как да я провокираме и разчетем правилно?, Как да подготвим запомнящи се послания?, Как да отговаряме на въпросите в дискусията след презентацията? Във връзка с взаимодействието с аудиторията се предлагат похвати за управление на времето, за ефективна вербална и невербална комуникация, за зрителния контакт и движение в аудиторията. Не на последно място се обсъжда значимостта на външния вид и облеклото на презентатора.

18. ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Одобрена със Заповед № РД-2799/17.07.2017г.

Анотация: Според специалистите съвременната образователна система може да се развива само чрез създаване и разпространение на иновации в няколко посоки: технологични, икономически, педагогически и организационни. Първите са в сферата на новите образователни технологии, вторите – в сферата на новите икономически механизми за управление на образованието, третата група са иновации в областта на методите и техниките на преподаване и учене и не на последно място са иновациите в сферата на организационните структури. Вниманието ни е насочено основно към технологичните и педагогическите иновации в образователната дейност, които водят до разработване и прилагане на нови методи и техники в процеса на обучението и ученето през целия живот и променят стиловете на преподаване и учене. Съдържателно обучението по темата включва отговори на въпросите: Какво се разбира под иновация, промяна и реформа в образованието ? Иновация ли е всяка промяна? Представят се и се анализират дефинции на понятията „иновация“ и „иновация в образованието“. Разглеждат се концепции за иновации в образователната сфера. Предлагат се класификации на видовете иновации и се обосновава необходимостта от нов мениджмънт на педагогическите иновации. В технологичен план се представят иновативни модели на обучение с отчитане на ролята на нова образователна среда, в която учещият променя своята позиция, подпомаган от учителя, който има нови роли – на инструктор, фасилитатор, модератор в иновативния процес на обучение и учене.