ТЕМИ С АНОТАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

1. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Анотация: В рамките на обучението се анализира прилагането на Кодекса на труда в образователната система. Разглеждат се въпроси около възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения в образованието.
Разяснява се подробно статута на работодателя в образованието и отношенията между работодателя, директорът като представител на работодателя, висшестоящия административен орган.
Разглеждат се видовете трудови правоотношения и се изясняват страните, предмета и обхвата им. Изясняват се основанията за процедурите по колективното трудово договаряне, създаването на различните колективни трудови договори и тяхното прилагане спрямо лицата. Разискват се въпросите, свързани с различните видове индивидуални договори.
Разглеждат се въпросите, свързани с изработването и значението на длъжностните характеристики на различните длъжности, способите за изменение на трудовите договори. Разглеждат се въпросите, свързани с работното време и отпуските в образованието. Разяснява се процедурата по търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност в сферата на образованието. Изясняват се въпросите, свързани с прекратяването на трудовите договори по КТ, дискутират се процедурите по извършването на подбор на персонала и по търсене на различните видове предварителни съгласувания при закрила. Разисква се и процедурата по участието на институцията при трудови спорове, изясняват се правомощията и задълженията на директора като представител на работодателя в трудовите спорове.

2. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ СПОРЕД УРЕДБАТА НА ЗПУО

Анотация: Обучението има за цел да посочи новия статут на педагогическите специалисти по ЗПУО, правата и задълженията им. Програмата обхваща въпросите, свързани с условията, които законът поставя, за да бъде признато едно лице за педагогически специалист. Посочват се новите права и задължения на педагогическите специалисти по закона и ДОС-а за статута и професионалните изисквания за заемане и изпълнение на педагогическите длъжности. Изясняват се съотношението и разликите между професионален профил и длъжностна характеристика на педагогическия специалист. Посочват се правата и задълженията на педагогическите специалисти по отношение участието им във вътрешния живот и управлението на образователната институция, правата и задълженията им спрямо родителите и децата и учениците, задълженията им по повод на организацията и провеждането на учебния процес, както и на процеса на отглеждане, възпитание и социализиране на децата и учениците. Подробно се разглежда ролята на професионалната квалификация на педагогическите специалисти, указват се различните форми за участие за повишаване на квалификацията. Дава се сравнителен анализ на съотношението и зависимостта между професионален профил и професионално портфолио на педагогическия специалист. Изясняват се правилата за атестация на педагогическите специалисти. Изясняват се възможностите за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

3. ТУРИСТИЧЕСКО КРАЕЗНАНИЕ

Анотация: Туристическото краезнание е широкообхватна теоретична и емпирична дейност, с очертан териториален периметър и свой доминиращ социокултурен цикъл на съществуване и развитие. Предимство спрямо другите науки е, че краезнанието изследва нещо, което всеки „знае” и „познава” и за което повече хора имат свое лично отношение и мнение. Научната картина в краеведската изследователска дейност се конструира, влияе и проектира спрямо житейската и свързаните с нея обстоятелства, ресурси и факти. Теоретичното обосноваване на туристическото краезнание е необходимо за правилно и ясно разбиране на практическото му приложение. Туристическото краезнание е един от основополагащите стълбове в развитието на регионалния туризъм у нас. Поставянето, разкриването и изясняването на съдържателната конструираност на туристическото краезнание е необходимо и наложително като научнообобщен и общозначим познавателен ракурс в туристическата теория и практика. Ето защо за неговото ефективно практическо използване и приложение в туристическата индустрия е необходимо добро теоретично познаване.

4. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИЯ.

Анотация: Ще бъдат представени основните компоненти в дизайна на педагогическото изследване, участниците ще се запознаят с ключови изисквания при разработване на инструментариум за изследването, с особеностите при планирането и реализацията му. Като допълнителен компонент се включва и интерпретация на резултатите, както и подготовката на научна публикация по темата.
Инвариантният теоретичен модул представя накратко основните методи на педагогическо изследване, а вариантните практически модули са посветени на конкретни разработки в зависимост от интересите на участниците.
В процеса на практическата дейност се изработва модел на научна публикация.

5. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ПРИНЦИПИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Анотация: Обучението е предназначено и за педагогически специалисти и за директори. Анализират се разликите между длъжностна характеристи по КТ и профили на педагогическите длъжности по ЗПУО. Дават се правните рамки за създаване на профилите на педагогическите длъжности в съответствие със ЗПУО, ДОС и стратегията на общината и образователната институция, произтичащите за педагогическите специалисти задължения от профила, отчета на изпълнението на вменените задължения от педагогическия профил и начина за тяхното доказване чрез изграждане и поддържане на професионално портфолио.
Във втората част на обучението се показва нагледно и практически изготвянето на професионалния профил в съответствие с ДОС и стратегията на общината и образователната институция, създаването и обогатяването на професионалното портфолио от педагогическите специалисти.
Заедно с това се показва разликата с изискванията за изработване на профил на дете и на ученик в образователна институция.

6. СТАТУТ И МЕНИДЖМЪНТ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Анотация: Програмата е посветена изцяло на характерните особености на центровете за подкрепа за личностно развитие. Обяснява се статута на центровете, начина за тяхното създаване, промяна или закриване. Изясняват се взаимоотношенията на центровете с останалите участници в образователния процес, с общините и кметовете, както и с другите институции и органи, участващи в процеса на приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Засягат се въпросите свързани с правата и задълженията на всички педагогически специалисти, работещи в центровете за подкрепа за личностно развитие, като се взема предвид спецификата в тяхната работа. Разглеждат се въпросите за спецификата на трудово-правните отношения в тези центрове, както и въпросите свързани с прилагането на държавните образователни стандарти, касаещи пряко работата в центровете за подкрепа за личностно развитие. Специален акцент се поставя върху правата и задълженията на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие.

7. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Анотация: Програмата се състои от два етапа – теоретичен и практически.
В теоретичната част се изясняват законовите предпоставки, даващи възможност на институцията да разработи стратегия, спазвайки правилата на автономност и иновативност, съгласно ЗПУО. В хода на обучението се изяснява нормативното значение на стратегията във вътрешните актове на институцията, обяснява се зависимостта на професионалния профил от стратегията на институцията. Изяснява се процедурата по изготвяне на стратегия на институцията и нейното приемане, както и за изменението й. Уточнява се начина за сравняване на постиженията на педагогическите специалисти със целите, поставени от стратегията на институцията при извършване на контрола върху качеството на извършване на учебно-възпитателния процес, при самооценката на институцията и при атестацията на педагогическите специалисти.
В рамките на практическата част се осъществява реално процедура по изготвяне на стратегия, изпълва се нейното съдържание и се показва как тази стратегия се обвързва с професионалните профили и се сравнява при извършване на атестацията с постиженията на педагогическите специалисти.

8. СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО – СЪЩНОСТ И ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ

Анотация: Курсът е за учители, работещи във всички образователни степени. В него са застъпени базисни знания за стреса и връзката му с тревожността – личностна и ситуативна.
Темата е представена теоретично в рамките на 4 академични часа, в които учителите се запознават с различни стресогенни фактори, източници на стрес и модели на проява в работата на учителя. Анализират се причините „за“ и последиците „от“ психичния стрес в училищната организация.
В практическата част в рамките на 4 академични часа се работи интерактивно в областта на запознаването със стресогенните ситуации – при работа с групата обучаеми, при оценяване, при работа с родители и се отработват варианти за справяне с тях. Практическата част е структурирана с оглед придобиване на компетенции за справяне със стреса в условията на активно учене и екипна работа и техники за личностна промяна. Практическата част включва и диагностициране на равнището на стрес и на емоционалността. Структурирана с оглед придобиване на компетенции за справяне със стреса в условията на активно учене и екипна работа и техники за личностна промяна.

9. КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ – НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Анотация: Преодоляването на конфликти в процеса на професионална дейност е важна предпоставка за успешно включване в дейностите в училище. Всичко това налага подготовка за запознаване с конфликтите и проблемите от теоретична гледна точка, както и тези, които конкретно съпътстват учебно-възпитателната работа. Превантивната теоретико-практическа работа е насочена към обезпечаване на поведенчески модели – резултат от теоретична подготовка и компетентности – резултат от учене чрез опит в условия на ролеви игри и тренинг.
По време на осем часовото присъствено обучение ще се придобият не само теоретични знания, а и конкретни компетентности. Подходът е насочен към минимизиране на риска от попадане в конфликтни ситуации, чрез повишена емоционална интелигентност и приемливи техники за общуване. В теоретичен план в 4 академични часа ще се получат познания за типовете конфликти и специфичните подходи, методи и техники за разрешаване на конфликти. В практически план ще се диагностицира индивидуалния стил на поведение в конфликта ситуация и ще се анализират получените резултати. Тази диагностика ще стане основа за овладяване на умения за разпознаване и адекватно реагиране на конфликтни ситуации в работна среда. Ще се апробират техники за безконфликтно общуване с ученици, родители и колеги.

10. ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Анотация: Обучението е насочено към преодоляване на предразсъдъците спрямо човешката различност и изграждане на социално справедливо общество. То ще се проведе под формата на социално-педагогически тренинг с продължителност 16 академични часа в присъствена форма. В рамките на тренинга ще се работи интерактивно за: създаване на позитивна нагласа за възприемане без предразсъдъци на човешката различност, свързана с раса, етнос, пол, сексуална ориентация, възраст, здравен статус, социално-икономическа принадлежност и др.под.; идентифициране на отрицателните стереотипи, провокираните от тях предразсъдъци и дискриминацията като значими социални проблеми; осмисляне на отрицателните стереотипи, видовете предразсъдъци и дискриминацията като разрушителни социални феномени; конструиране на личностно-значими стратегии за преодоляване на предразсъдъците и изграждане на ангажирано поведение за постигане на общество без предразсъдъци.

11. РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Анотация: Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но бързо доказа своите безспорни предимства при разрешаване на различни образователни и възпитателни проблеми. Разработването и управлението на образователни проекти е елемент от стратегическото планиране за постигане на желаната визия на училището. Учебното съдържание е обособено в четири модула по 4 часа, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. В началото обучаемите се въвеждат в терминологията и се запознават със спецификата на образователните проекти. Следва разглеждане на фазата на анализ на целевите групи и заинтересованите страни, технологиите за оценка на нуждите и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране, акцентира се върху изискванията за разработване на логическа матрица на проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори. Работата продължава в следващия модул със запознаване с управлението и мониторинга на проекти. Развиват се умения за изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PR – стратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представят се основни национални, европейски и световни програми и донори за образователни проекти.