ТЕМИ С АНОТАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

1. УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И ЛИДЕРСТВО НА ЕКИП В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Анотация: Курсът е предназначен за директори и заместник директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.
Той има теоретико-приложен характер. Акцентите са поставени върху формирането и управлението на екипи от педагогически специалисти. Обучението е насочено към повишаване на мениджърските умения за управление на екип и към формиране на компетентности за реализиране на ефективни взаимодействия в екипа. Специално внимание е отделено на изясняване на приликите и разликите между управление (мениджмънт) на екип и лидерство.
След завършването на курса, участниците ще познават общите особености на екипите, спецификите на моделите на управление, а също така ще могат да генерират самостоятелни решения на специфични проблеми във връзка с екипността: създаване на екип, адекватно разпределяне на ролите в екипа, мотивиране на екипа, управление на екипните взаимодействия, чрез лидерско поведение, подобряване на комуникацията в екипа, разрешаване на междуличностни конфликти, обучение на педагогически екипи.

2. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Анотация: В рамките на обучението се анализира прилагането на Кодекса на труда в образователната система. Разглеждат се въпроси около възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения в образованието.
Разяснява се подробно статута на работодателя в образованието и отношенията между работодателя, директорът като представител на работодателя, висшестоящия административен орган.
Разглеждат се видовете трудови правоотношения и се изясняват страните, предмета и обхвата им. Изясняват се основанията за процедурите по колективното трудово договаряне, създаването на различните колективни трудови договори и тяхното прилагане спрямо лицата. Разискват се въпросите, свързани с различните видове индивидуални договори.
Разглеждат се въпросите, свързани с изработването и значението на длъжностните характеристики на различните длъжности, способите за изменение на трудовите договори. Разглеждат се въпросите, свързани с работното време и отпуските в образованието. Разяснява се процедурата по търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност в сферата на образованието. Изясняват се въпросите, свързани с прекратяването на трудовите договори по КТ, дискутират се процедурите по извършването на подбор на персонала и по търсене на различните видове предварителни съгласувания при закрила. Разисква се и процедурата по участието на институцията при трудови спорове, изясняват се правомощията и задълженията на директора като представител на работодателя в трудовите спорове.

3. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ СПОРЕД УРЕДБАТА НА ЗПУО

Анотация: Обучението има за цел да посочи новия статут на педагогическите специалисти по ЗПУО, правата и задълженията им. Програмата обхваща въпросите, свързани с условията, които законът поставя, за да бъде признато едно лице за педагогически специалист. Посочват се новите права и задължения на педагогическите специалисти по закона и ДОС-а за статута и професионалните изисквания за заемане и изпълнение на педагогическите длъжности. Изясняват се съотношението и разликите между професионален профил и длъжностна характеристика на педагогическия специалист. Посочват се правата и задълженията на педагогическите специалисти по отношение участието им във вътрешния живот и управлението на образователната институция, правата и задълженията им спрямо родителите и децата и учениците, задълженията им по повод на организацията и провеждането на учебния процес, както и на процеса на отглеждане, възпитание и социализиране на децата и учениците. Подробно се разглежда ролята на професионалната квалификация на педагогическите специалисти, указват се различните форми за участие за повишаване на квалификацията. Дава се сравнителен анализ на съотношението и зависимостта между професионален профил и професионално портфолио на педагогическия специалист. Изясняват се правилата за атестация на педагогическите специалисти. Изясняват се възможностите за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

4. СТАТУТ НА ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Анотация: Обучението е предвидено да анализира новите права и отговорности на директора на образователната институция като лице, което я представлява и управлява. Програмата включва въпросите, свързани с възникването на трудовото правоотношение на директора – провеждането на конкурс и сключването на трудов договор. Изследват се всички условия, на които дадено лице трябва да отговаря, за да бъде назначено за директор. Изследва се изцяло длъжностната характеристика на директора, както и неговия професионален профил за изпълнение на възлаганата работа. Разглеждат се всички възложени от нормативните актове правомощия на директора да представлява, ръководи и контролира цялостната дейност на образователната институция. Обсъждат се правилата за взаимодействие на директора с останалите органи на институцията, която ръководи, правата му по повод на педагогическия и непедагогически персонал в институцията, спрямо родителите и децата или учениците. Изследва се процедурата на взаимодействие на директора с висшестоящите административни органи по повод на управлението на образователната институция. Обсъждат се ангажиментите на директора по повод на неговото кариерно развитие, повишаването на неговата професионална квалификация, както и правата му по повод на атестацията на педагогическите специалисти. Засягат се и правата на директора по повод на извършваната спрямо него атестация, проверка на качеството на учебния процес от страна на националния инспекторат.

5. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Анотация: Програмата обхваща всички въпроси, свързани с изготвянето, подписването и действието на вътрешните актове на образователната институция. Разяснява се характера на актовете, издавани от директора по силата на чл. 259 от ЗПУО, административното производство по издаването на тези актове, съдържанието на административната преписка и необходимите документи и етапи до достигането на издаване на крайния акт на директора. Обяснява се силата на този акт спрямо персонала на образователната институция и спрямо трети лица. Прави се сравнителен анализ на характера и силата на различните актове, издавани от директора – административните заповеди по чл. 259 от ЗПУО, в това число заповедите за наказания на учениците, заповедите свързани с атестацията на педагогическите специалисти и др., заповедите издавани по КТ и КСО, заповедите, издавани във връзка с правомощията на обществените съвети и настоятелствата, решенията на директора по закона за обществените поръчки, по закона за държавната и общинската собственост при отдаване на имоти на институцията под наем. Програмата обхваща въпросите, свързани с обжалването и административното оспорване на издаваните от него актове при изпълнение на неговите правомощия.

6. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИЯ.

Анотация: Ще бъдат представени основните компоненти в дизайна на педагогическото изследване, участниците ще се запознаят с ключови изисквания при разработване на инструментариум за изследването, с особеностите при планирането и реализацията му. Като допълнителен компонент се включва и интерпретация на резултатите, както и подготовката на научна публикация по темата.
Инвариантният теоретичен модул представя накратко основните методи на педагогическо изследване, а вариантните практически модули са посветени на конкретни разработки в зависимост от интересите на участниците.
В процеса на практическата дейност се изработва модел на научна публикация.

7. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ПРИНЦИПИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Анотация: Обучението е предназначено и за педагогически специалисти и за директори. Анализират се разликите между длъжностна характеристи по КТ и профили на педагогическите длъжности по ЗПУО. Дават се правните рамки за създаване на профилите на педагогическите длъжности в съответствие със ЗПУО, ДОС и стратегията на общината и образователната институция, произтичащите за педагогическите специалисти задължения от профила, отчета на изпълнението на вменените задължения от педагогическия профил и начина за тяхното доказване чрез изграждане и поддържане на професионално портфолио.
Във втората част на обучението се показва нагледно и практически изготвянето на професионалния профил в съответствие с ДОС и стратегията на общината и образователната институция, създаването и обогатяването на професионалното портфолио от педагогическите специалисти.
Заедно с това се показва разликата с изискванията за изработване на профил на дете и на ученик в образователна институция.

8. СТАТУТ И МЕНИДЖМЪНТ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Анотация: Програмата е посветена изцяло на характерните особености на центровете за подкрепа за личностно развитие. Обяснява се статута на центровете, начина за тяхното създаване, промяна или закриване. Изясняват се взаимоотношенията на центровете с останалите участници в образователния процес, с общините и кметовете, както и с другите институции и органи, участващи в процеса на приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Засягат се въпросите свързани с правата и задълженията на всички педагогически специалисти, работещи в центровете за подкрепа за личностно развитие, като се взема предвид спецификата в тяхната работа. Разглеждат се въпросите за спецификата на трудово-правните отношения в тези центрове, както и въпросите свързани с прилагането на държавните образователни стандарти, касаещи пряко работата в центровете за подкрепа за личностно развитие. Специален акцент се поставя върху правата и задълженията на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие.

9. ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА ПРИ РЪКОВОДЕНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

Анотация: Програмата включва разработването на процедурата, по която директорите издават актове в изпълнение на своите задължения по административната процедура по чл. 259 от ЗПУО. Изследват се задълженията, произтичащи от Закона за защита от дискриминацията за въвеждане на принципи на работа в институцията за избягване на всякакви форми на дискриминация, задълженията на директора при процедури пред Комисията за защита от дискриминация, задължения на директора за избягване на влизане в ситуации за конфликт на интереси при възникване, промяна или прекратяване на трудови договори, задължения на директора за създаване на система за охрана и сигурност на личните данни на лицата обхванати от дейността на институцията. Права и задължения на директора, произтичащи от Закона за обществените поръчки за изпълнение на процедури за определяне на изпълнители на обществени поръчки. Права и задължения на директора при отдаване под наем на движими и недвижими вещи от името на ръководената от него институция.

10. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Анотация: Програмата се състои от два етапа – теоретичен и практически.
В теоретичната част се изясняват законовите предпоставки, даващи възможност на институцията да разработи стратегия, спазвайки правилата на автономност и иновативност, съгласно ЗПУО. В хода на обучението се изяснява нормативното значение на стратегията във вътрешните актове на институцията, обяснява се зависимостта на професионалния профил от стратегията на институцията. Изяснява се процедурата по изготвяне на стратегия на институцията и нейното приемане, както и за изменението й. Уточнява се начина за сравняване на постиженията на педагогическите специалисти със целите, поставени от стратегията на институцията при извършване на контрола върху качеството на извършване на учебно-възпитателния процес, при самооценката на институцията и при атестацията на педагогическите специалисти.
В рамките на практическата част се осъществява реално процедура по изготвяне на стратегия, изпълва се нейното съдържание и се показва как тази стратегия се обвързва с професионалните профили и се сравнява при извършване на атестацията с постиженията на педагогическите специалисти.

11. КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ – НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Анотация: Преодоляването на конфликти в процеса на професионална дейност е важна предпоставка за успешно включване в дейностите в училище. Всичко това налага подготовка за запознаване с конфликтите и проблемите от теоретична гледна точка, както и тези, които конкретно съпътстват учебно-възпитателната работа. Превантивната теоретико-практическа работа е насочена към обезпечаване на поведенчески модели – резултат от теоретична подготовка и компетентности – резултат от учене чрез опит в условия на ролеви игри и тренинг.
По време на осем часовото присъствено обучение ще се придобият не само теоретични знания, а и конкретни компетентности. Подходът е насочен към минимизиране на риска от попадане в конфликтни ситуации, чрез повишена емоционална интелигентност и приемливи техники за общуване. В теоретичен план в 4 академични часа ще се получат познания за типовете конфликти и специфичните подходи, методи и техники за разрешаване на конфликти. В практически план ще се диагностицира индивидуалния стил на поведение в конфликта ситуация и ще се анализират получените резултати. Тази диагностика ще стане основа за овладяване на умения за разпознаване и адекватно реагиране на конфликтни ситуации в работна среда. Ще се апробират техники за безконфликтно общуване с ученици, родители и колеги.

12. ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Анотация: Обучението е насочено към преодоляване на предразсъдъците спрямо човешката различност и изграждане на социално справедливо общество. То ще се проведе под формата на социално-педагогически тренинг с продължителност 16 академични часа в присъствена форма. В рамките на тренинга ще се работи интерактивно за: създаване на позитивна нагласа за възприемане без предразсъдъци на човешката различност, свързана с раса, етнос, пол, сексуална ориентация, възраст, здравен статус, социално-икономическа принадлежност и др.под.; идентифициране на отрицателните стереотипи, провокираните от тях предразсъдъци и дискриминацията като значими социални проблеми; осмисляне на отрицателните стереотипи, видовете предразсъдъци и дискриминацията като разрушителни социални феномени; конструиране на личностно-значими стратегии за преодоляване на предразсъдъците и изграждане на ангажирано поведение за постигане на общество без предразсъдъци.

13. РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Анотация: Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но бързо доказа своите безспорни предимства при разрешаване на различни образователни и възпитателни проблеми. Разработването и управлението на образователни проекти е елемент от стратегическото планиране за постигане на желаната визия на училището. Учебното съдържание е обособено в четири модула по 4 часа, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. В началото обучаемите се въвеждат в терминологията и се запознават със спецификата на образователните проекти. Следва разглеждане на фазата на анализ на целевите групи и заинтересованите страни, технологиите за оценка на нуждите и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране, акцентира се върху изискванията за разработване на логическа матрица на проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори. Работата продължава в следващия модул със запознаване с управлението и мониторинга на проекти. Развиват се умения за изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PR – стратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представят се основни национални, европейски и световни програми и донори за образователни проекти.