ТЕМИ С АНОТАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1. ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ.

Анотация: Запознаване с правата на децата и свързаните с тях гражданско, интеркултурно и екологичното възпитание. Програмата е предназначена за преосмисляне ролята и мястото на децата в света на връстниците и възрастните. Предвидено е обучаваните да преосмислят ролята дете-възрастен, след като в условия на тренинг и диспут постигнат по-дълбинно разбиране за правата на децата-респективно на възрастните – учители, възпитатели, родители. Идеята е да се увеличи професионалното ниво на компетентност за организиране и ръководство на дейности свързани с гражданското образование и възпитание, също с екологичното и интеркултурното. Предвиждат се дейности за съчетаване на общообразователната подготовка, с дейности за опознаване правата на децата, чрез използване на методи, средства и форми, които са в унисон с актуалните изисквания за развиване на самостоятелното мислене и самооценката, а също така с критичното, креативното и алтернативното мислене. Посочват се и варианти за мултидисциплинарен подход и реализиране на междупредметни връзки.
Практическите часове са насочени към придобиване на компетентности за ръководство на работа с подрастващите в света на другите, където всеки разбира правата и задълженията си и тези на другите – също и общува посредством приемливи поведенчески модели. Работата обезпечава провеждане на дейности, които рефлектират и върху компетентности за създаване на общност и работа в екип.

2. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

Анотация: В рамките на обучението се анализира прилагането на Кодекса на труда в образователната система. Разглеждат се въпроси около възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения в образованието.
Разяснява се подробно статута на работодателя в образованието и отношенията между работодателя, директорът като представител на работодателя, висшестоящия административен орган.
Разглеждат се видовете трудови правоотношения и се изясняват страните, предмета и обхвата им. Изясняват се основанията за процедурите по колективното трудово договаряне, създаването на различните колективни трудови договори и тяхното прилагане спрямо лицата. Разискват се въпросите, свързани с различните видове индивидуални договори.
Разглеждат се въпросите, свързани с изработването и значението на длъжностните характеристики на различните длъжности, способите за изменение на трудовите договори. Разглеждат се въпросите, свързани с работното време и отпуските в образованието. Разяснява се процедурата по търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност в сферата на образованието. Изясняват се въпросите, свързани с прекратяването на трудовите договори по КТ, дискутират се процедурите по извършването на подбор на персонала и по търсене на различните видове предварителни съгласувания при закрила. Разисква се и процедурата по участието на институцията при трудови спорове, изясняват се правомощията и задълженията на директора като представител на работодателя в трудовите спорове.

3. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ СПОРЕД УРЕДБАТА НА ЗПУО

Анотация: Обучението има за цел да посочи новия статут на педагогическите специалисти по ЗПУО, правата и задълженията им. Програмата обхваща въпросите, свързани с условията, които законът поставя, за да бъде признато едно лице за педагогически специалист. Посочват се новите права и задължения на педагогическите специалисти по закона и ДОС-а за статута и професионалните изисквания за заемане и изпълнение на педагогическите длъжности. Изясняват се съотношението и разликите между професионален профил и длъжностна характеристика на педагогическия специалист. Посочват се правата и задълженията на педагогическите специалисти по отношение участието им във вътрешния живот и управлението на образователната институция, правата и задълженията им спрямо родителите и децата и учениците, задълженията им по повод на организацията и провеждането на учебния процес, както и на процеса на отглеждане, възпитание и социализиране на децата и учениците. Подробно се разглежда ролята на професионалната квалификация на педагогическите специалисти, указват се различните форми за участие за повишаване на квалификацията. Дава се сравнителен анализ на съотношението и зависимостта между професионален профил и професионално портфолио на педагогическия специалист. Изясняват се правилата за атестация на педагогическите специалисти. Изясняват се възможностите за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

4. МЕТОДИКА НА РЕЛИГИОЗНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е насочена към:
Учители – предучилищно образование
Учители по религия в детските градини

Анотация: Обучението по религия в предучилищното образование се провежда с пропедевтична цел и има общоразвиваща и формираща религиозно-възпитателна и нравствена насоченост, затова основните акценти в курса на обучение са насочени към актуалните тенденции за овладяване от педагозите на подходяща методическа система от принципи, образователно съдържание, форми, методи и средства за реализирането на религиозното обучение и възпитание на децата в детската градина.
Ще се опитаме да отговорим на въпросите: защо е важно и необходимо да се учи религия в предучилищна възраст, какво да се изучава в тази възрастова граница и как да се обучават и възпитават подрастващите по религия в детската градина.
Курсът е ориентиран към необходим прагматизъм, придобитите теоретични познания са съчетани с богати практико-методически способи и тяхното прилагане в педагогическия процес, неговата ефективност и усъвършенстване.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Анотация: Програмата е насочена към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти за взаимодействието им с останалите участници в образователния процес. Проследяват се последователно правата и задълженията на децата, учениците и родителите по ЗПУО, посочват се възможните форми на участието на организации на родителите и учениците в контрола и подпомагането на различните институции в образованието.
Анализира се същността на ученическото самоуправление, възможните форми за такова в образователната институция, начина за участието на това ученическо самоуправление при подготовката на различни вътрешни актове в училището като етичния кодекс на училищната общност и други.
Проследява се статута, значението и процедурата по образуване на настоятелства към различните институции в сферата на образованието – спецификата според ЗЮЛНЦ, правото на персонала на образователната институция да участва в настоятелството, неговите права и задължения.
Посочва се статута, начина на образуване и функциониране на обществените съвети към училищата и детските градини. очертава се правния статут на обществения съвет като орган на институцията и мястото му в системата на органи, като се посочват формите на взаимодействие с директора и педагогическия съвет на институцията. Дава се описания на вътрешните актове въз основа на които се създава и функционира обществения съвет на институцията в образованието.

6. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИЯ.

Анотация: Ще бъдат представени основните компоненти в дизайна на педагогическото изследване, участниците ще се запознаят с ключови изисквания при разработване на инструментариум за изследването, с особеностите при планирането и реализацията му. Като допълнителен компонент се включва и интерпретация на резултатите, както и подготовката на научна публикация по темата.
Инвариантният теоретичен модул представя накратко основните методи на педагогическо изследване, а вариантните практически модули са посветени на конкретни разработки в зависимост от интересите на участниците.
В процеса на практическата дейност се изработва модел на научна публикация.

7. МОДЕЛ ЗА УСПЕШНА РАБОТА С РОМСКИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Анотация: Обучението е частично присъствено. Присъственото обучение е 4 модула по два академични часа.
Първият модул „Ромският етнокултурен дискурс и връзката му с образователния процес” предлага теоретични знания за ромите като етническа общност и мястото им в българската нация.
Вторият модул започва с интерактивна игра за запознаване с подходящ модел за активно сътрудничество между учител и родител за успешно сътрудничество в името на ученика. Следва презентация на тема: „Ефективен модел на обучение в условията на група/клас с ромски деца/ученици“. Прави се връзка между мултикултурно и интеркултурно образование и се представят и дискутират предпоставки за ефективен образователен процес.
Третият модул „Социализация на ромските деца и ученици и работа с ромското семейство“ запознава участниците с: различията в социализацията на ромските деца в своите семейства; типовете ромски семейства; специфичните особености на работата с тях. Четвъртият започва с половин часов авторски приказен филм за ромско семейство („Небивали патила”). След филма участниците се разделят на малки групи, всяка от тях получава конкретна задача свързана с филма, решението на която се предлага в края на обучението.
След обучението педагогическите специалисти трябва самостоятелно да разработят научен доклад или да подготвят статия за научно списание със собствен модел за успешна работа с ромски деца/ученици.

8. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ПРИНЦИПИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Анотация: Обучението е предназначено и за педагогически специалисти и за директори. Анализират се разликите между длъжностна характеристи по КТ и профили на педагогическите длъжности по ЗПУО. Дават се правните рамки за създаване на профилите на педагогическите длъжности в съответствие със ЗПУО, ДОС и стратегията на общината и образователната институция, произтичащите за педагогическите специалисти задължения от профила, отчета на изпълнението на вменените задължения от педагогическия профил и начина за тяхното доказване чрез изграждане и поддържане на професионално портфолио.
Във втората част на обучението се показва нагледно и практически изготвянето на професионалния профил в съответствие с ДОС и стратегията на общината и образователната институция, създаването и обогатяването на професионалното портфолио от педагогическите специалисти.
Заедно с това се показва разликата с изискванията за изработване на профил на дете и на ученик в образователна институция.

9. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Анотация: Програмата се състои от два етапа – теоретичен и практически.
В теоретичната част се изясняват законовите предпоставки, даващи възможност на институцията да разработи стратегия, спазвайки правилата на автономност и иновативност, съгласно ЗПУО. В хода на обучението се изяснява нормативното значение на стратегията във вътрешните актове на институцията, обяснява се зависимостта на професионалния профил от стратегията на институцията. Изяснява се процедурата по изготвяне на стратегия на институцията и нейното приемане, както и за изменението й. Уточнява се начина за сравняване на постиженията на педагогическите специалисти със целите, поставени от стратегията на институцията при извършване на контрола върху качеството на извършване на учебно-възпитателния процес, при самооценката на институцията и при атестацията на педагогическите специалисти.
В рамките на практическата част се осъществява реално процедура по изготвяне на стратегия, изпълва се нейното съдържание и се показва как тази стратегия се обвързва с професионалните профили и се сравнява при извършване на атестацията с постиженията на педагогическите специалисти.

10. СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО – СЪЩНОСТ И ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ

Анотация: Курсът е за учители, работещи във всички образователни степени. В него са застъпени базисни знания за стреса и връзката му с тревожността – личностна и ситуативна.
Темата е представена теоретично в рамките на 4 академични часа, в които учителите се запознават с различни стресогенни фактори, източници на стрес и модели на проява в работата на учителя. Анализират се причините „за“ и последиците „от“ психичния стрес в училищната организация.
В практическата част в рамките на 4 академични часа се работи интерактивно в областта на запознаването със стресогенните ситуации – при работа с групата обучаеми, при оценяване, при работа с родители и се отработват варианти за справяне с тях. Практическата част е структурирана с оглед придобиване на компетенции за справяне със стреса в условията на активно учене и екипна работа и техники за личностна промяна. Практическата част включва и диагностициране на равнището на стрес и на емоционалността. Структурирана с оглед придобиване на компетенции за справяне със стреса в условията на активно учене и екипна работа и техники за личностна промяна.

11. КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ – НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Анотация: Преодоляването на конфликти в процеса на професионална дейност е важна предпоставка за успешно включване в дейностите в училище. Всичко това налага подготовка за запознаване с конфликтите и проблемите от теоретична гледна точка, както и тези, които конкретно съпътстват учебно-възпитателната работа. Превантивната теоретико-практическа работа е насочена към обезпечаване на поведенчески модели – резултат от теоретична подготовка и компетентности – резултат от учене чрез опит в условия на ролеви игри и тренинг.
По време на осем часовото присъствено обучение ще се придобият не само теоретични знания, а и конкретни компетентности. Подходът е насочен към минимизиране на риска от попадане в конфликтни ситуации, чрез повишена емоционална интелигентност и приемливи техники за общуване. В теоретичен план в 4 академични часа ще се получат познания за типовете конфликти и специфичните подходи, методи и техники за разрешаване на конфликти. В практически план ще се диагностицира индивидуалния стил на поведение в конфликта ситуация и ще се анализират получените резултати. Тази диагностика ще стане основа за овладяване на умения за разпознаване и адекватно реагиране на конфликтни ситуации в работна среда. Ще се апробират техники за безконфликтно общуване с ученици, родители и колеги.

12. ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Анотация: Обучението е насочено към преодоляване на предразсъдъците спрямо човешката различност и изграждане на социално справедливо общество. То ще се проведе под формата на социално-педагогически тренинг с продължителност 16 академични часа в присъствена форма. В рамките на тренинга ще се работи интерактивно за: създаване на позитивна нагласа за възприемане без предразсъдъци на човешката различност, свързана с раса, етнос, пол, сексуална ориентация, възраст, здравен статус, социално-икономическа принадлежност и др.под.; идентифициране на отрицателните стереотипи, провокираните от тях предразсъдъци и дискриминацията като значими социални проблеми; осмисляне на отрицателните стереотипи, видовете предразсъдъци и дискриминацията като разрушителни социални феномени; конструиране на личностно-значими стратегии за преодоляване на предразсъдъците и изграждане на ангажирано поведение за постигане на общество без предразсъдъци.

13. РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Анотация: Проектният подход в управлението на образователните институции е сравнително нов, но бързо доказа своите безспорни предимства при разрешаване на различни образователни и възпитателни проблеми. Разработването и управлението на образователни проекти е елемент от стратегическото планиране за постигане на желаната визия на училището. Учебното съдържание е обособено в четири модула по 4 часа, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. В началото обучаемите се въвеждат в терминологията и се запознават със спецификата на образователните проекти. Следва разглеждане на фазата на анализ на целевите групи и заинтересованите страни, технологиите за оценка на нуждите и потенциала на организационната среда. Представена е стратегията на планиране, акцентира се върху изискванията за разработване на логическа матрица на проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори. Работата продължава в следващия модул със запознаване с управлението и мониторинга на проекти. Развиват се умения за изграждане и ръководене на екип по проект, организиране и водене на срещи, взаимодействие с партньори, администриране и управление на бюджет и документация, PR – стратегия, конкретизиране на предпоставките и рисковете. Изложена е структурата на план за мониторинг и оценка, определяне на индикатори, методи за събиране и анализ на данните. Представят се основни национални, европейски и световни програми и донори за образователни проекти.

14. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Анотация: Курсът е за педагогически специалисти /детски и начални учители и възпитатели/. Предвидено е запознаване с методиката на природозащитното образование и екологичното възпитание. Той е предназначен за преосмисляне на работата сред природата с оглед ефективно учене, за постигане до нива на професионална компетентност, при която образователното пространство може да се разшири и оптимизира. Теоретичната част е насочена към спецификата на природозащитното образование и екологичното възпитание и съчетаването му с общообразователната подготовка, чрез използване на методи, средства и форми, които са в унисон с особеностите на този възпитателен компонент на възпитаността. Посочват се и варианти за мултидисциплинарен подход и реализиране на междупредметни връзки. Практическите часове са насочени към придобиване на компетенции за работа в условия на „зелено училище“. Те са обезпечени за провеждане на дейности, които рефлектират и върху компетенции за създаване на общност и работа в екип, както и работа на терен.

15. ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Анотация: Курсът е с теоретико-приложен характер. Той акцентира вниманието върху влиянието на визуалните модели.
Теоретичната част представя аргументирани доказателства за влиянието на визуалните модели върху възприемането, разбирането, запомнянето и мотивацията за учене на 3 – 6-7 годишните деца.
Практическата част е насочена към развиване на компетенции за работа с визуални модели и създаване на нагласи и компетенции за създаване на авторски модели за работа в различни образователни направления.
Резултатите на обучението ще са познаване на същността и характеристиките на визуалните модели, умения за изграждане на модели, които са в съответствие с хигиенните норми на умствения труд на децата от предучилищното детство и компетенции за работа с апробирани модели за опознаване на околната среда – природна и социална. Очакваният пост – ефект е нараснал интерес за изграждане на модели за реализиране на междупредметни връзки.

16. ПРИКАЗКИТЕ, ИГРИТЕ И ИГРАЧКИТЕ КАТО СРЕДСТВА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ

Анотация: Курсът е за учители, работещи с деца от предучилищното детство.
В теоретичната си част той синтезира знания за същността на приказките и игрите като средства на възпитание. Посочени са структурните и съдържателните им характеристики и възможните варианти за включването им в учителското взаимодействие с деца между 3 – 6-7 годишна възраст. Той е предназначен, за да помогне на учителите да преструктурират традиционния тип взаимодействие като го насочат към подходи, наситени с желани за децата дейности, в които те учат играейки.
Практическите дейности запознават с технологията на работа с приказки и игри за педагогически цели. Получените компетентности повлияват върху критичното мислене на учителите и усвояване на работа с активни методи на взаимодействие с децата.