yanko_yanka„ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ“ ООД

на латиница: „CENTER FOR EDUCATION AND QUALIFICATION ON PEDAGOGICAL SPECIALISTS“ LTD.

СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на ДРУЖЕСТВОТО е град София, 1510, Район „Подуяне“, Ж.К. „Хаджи Димитър“, бл. 24, вх. „А“, ет. 6, ап. 17

Управител: Янка Русева Тоцева

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: развиване на дейност като обучителна организация за организиране и провеждане на форми за обучение, повишаване на квалификацията, усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие; обучителна, информационна, консултантска, експертна и други дейности, свързани с обучение и квалификация на педагогически специалисти; транспорт в страната и чужбина; представителство на наши и чужди физически и юридически лица, посредничество, издателска дейност, организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции и други форми за обсъждане и обмен на добри педагогически практики, както и всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена от законите в Република България.

Проф. д-р Янка Тоцева

Янка Тоцева е завършила СУ „Св. Климент Охридски. Тя е магистър по „Педагогика” с втора специалност „Философия” и допълнителна специалност „Реторика”. От 1995г. е доктор по педагогика.

Била е преподавател в Шуменския университет от 1985 до 1988 и от 1994 до 2010г., където от 2002г. е доцент по 05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическа реторика и Дидактика). От 2013г. е доцент в Европейски политехнически университет, а от 2016г е професор по 1.1. Теория и управление на образованието..

Била е гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия.

Избирана е за хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, РУ „Ангел Кънчев“, ПУ „Паисий Хилендарски“, М3College.

Научните ѝ интереси са в областта на дидактиката, иновациите в образованието, образователните информационни технологии, интеркултурното образование, образованието на възрастните, управлението на образованието и комуникациите, управлението на проекти.

Автор и съавтор е на над 100 научни публикации издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Педагогическа реторика” (2000), „Проблеми на образованието на възрастните” (2001), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни” (2009), „Управление на комуникациите в образованието“ (2015), „Управление на бизнес комуникацията“ (2016).

Янка Тоцева е член на три международни научни организации:

Член е на редакционните колегии на електронното научно списание „Реторика и комуникации” (България) и на научното списание „Погледи” (Сърбия).

Има опит в разработване и управление на проекти; работа и управление на неправителствени организации; в приложение на иновативни и интерактивни методи на обучение в системата на висшето и продължаващото образование.

Има 20 годишен опит като обучител на възрастни: учители, директори, служители в местна и държавна администрация в различни форми за квалификация и проекти.