Обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. обучители на Центъра проведоха обучения с 15 групи в градовете София, Пазарджик, Враца, Козлодуй, Нови Искър, Луковит и в село Старо Оряхово. Темите, предизвикали интереса на педагогическите специалисти са:Видове…