12 нови програми са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Със Заповед № РД 09-1575/19.06.2019г. 12 нови програми на Центъра са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: 1. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (1 кредит) – УИН 67130071 2. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (2 кредита) – УИН 67130070 3. Християнски музикалнокултурни ценности…