Със Заповед № РД 09-1575/19.06.2019г. 12 нови програми на Центъра са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:
1. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (1 кредит) – УИН 67130071
2. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в разновъзрастова група (2 кредита) – УИН 67130070
3. Християнски музикалнокултурни ценности – исторически и съвременни аспекти (1 кредит) – УИН 67130072
4. Дигитална медийна грамотност (1 кредит) – УИН 67130074
5. Дигитална медийна грамотност (2 кредита) – УИН 67130073
6. Педагогическа комуникация (1 кредит) – УИН 67130075
7. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти – цели, принципи и технология на изготвяне и поддържане (2 кредита) – УИН 67130076
8. Планиране и управление на иновации в училище (2 кредита) – УИН 67130077
9. Иновативни педагогически подходи, технологии и методи за работа в традиционна и дигитална среда (2 кредита) – УИН 67130078
10. Стратегия на образователната институция – разработване, изменение, отчитане на изпълнението (2 кредита) – УИН 67130079
11. За образование без предразсъдъци и дискриминация (2 кредита) – УИН 67130080
12. Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда (2 кредита) – УИН 67130081