От месец юли 2020 г. Центърът може да провежда обучения по пет нови програми:
1. Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище с обучител д-р Надие Карагьозова.
2. Игрови подходи за снижаване на агресивността при децата от предучилищна възраст с обучител д-р Надие Карагьозова.
3. Атестирането на педагогическите специалисти – организация, провеждане и последици с обучители проф. д-р Я. Тоцева и адв. Я. Янков.
4. Практически дейности за провеждане на дистанционно обучение с ученици билингви с обучители проф. д-р Я. Тоцева и доц. д-р К. Йочева.
5. Организация и провеждане на обучение в дигитална среда с обучители проф. д-р Я. Тоцева и К. Йочева.

С тях общият брой програми в нашето портфолио става 83.