Сертификат ISO 9001:2015

На 02. 11. 2016г. „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД получи сертификат за регистрация относно внедрената система за управление на качеството, която е в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.

Повече

Участие в Национална научно-практическа конференция

Проф. д-р Янка Тоцева взе участие в Национална научно-практическа конференция на тема: „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“, която се проведе от 9 до 11 ноември във Велинград.

Повече

Депозиране на документи и 37 програми за одобрение и включване в Информационния регистър

На 14. 11. 2016г. Управителят на „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД проф. д-р Янка Тоцева депозира в Министерството на образованието и науката…

Повече

Обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“

На 14. 11. 2016г. адвокат Янко Янков проведе обучение на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според новия ЗПУО“  с  55 педагогически специалисти от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – гр. София.

Участие в Международната научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

На 28 и 29.10.2016г. проф. д-р Янка Тоцева взе участие в Международната научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“, която се организира от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – Русе.

Повече

Обучения на персонала на детски градини в началото на учебната година

През месец септември адвокат Янко Янков проведе обучения по темата: „Права и задължения на педагогическия иа непедагогическия персонал според новия ЗПУО“ в няколко детски градини в град София.

Повече