„Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД съвместно със Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации организира и успешно проведе втора международната научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА.
На 05 и 06 април 2019г., гр. София в конферентен център „Глобус“ на КНСБ с тяхното любезно домакинство се проведоха сесиите и семинарите, които бяха част от конференцията.
В работата взеха участие над 100 активни участници и гости от България, Русия, Словения, Сърбия и Полша.
Приветствия поднесоха председателят на СБУ и патрон на конференцията дин Янка Такева, заместник министърът на образованието Таня Михайлова и вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов.
В планарната сесия бяха представени три доклада. Проф. Игор Жагар – директор на Института за педагогически изследвания в Любляна представя добри практики от Словения, свързани с реторичната подготовка и преподаването на учителите.
Проф. Янка Тоцева – от Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти представи и анализира резултати от емпирично проучване за използването на електронни ресурси за образователни цели от учителите.
Председателят на Синдиката на българските учители дин Янка Такева представя по концептуализиран начин обществените комуникации през призмата на образователните взаимодействия.
Работата на конференцията продължи в три секции:
1. Традиционна педагогическа комуникация в образователните институции (детски градини, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и др.).
2. Дигитална педагогическа комуникация (образователни портали и платформи, сайтове, блогове, социални мрежи и др.).
3. Интеркултурна комуникация в реална и дигитална среда.
Университетските преподаватели, представили доклади са от: СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, РУ „Ангел Кънчев“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, УниБит, ЕПУ, МУ – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Международното висше бизнес училище – Ботевград.
От Полша участниците са от The Institute of Applied Polish Studies, University of Warsaw. Те споделиха добри практики от Полша в областта на реториката и педагогическата реторика.
С доклади участваха членове на Института по реторика и комуникации и обучители в „Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД.
18 изявени педагогически специалисти и иноватори – учители и директори от детски градини и училища от градовете Пловдив, Враца, Кърджали, Перник, Карлово, Дряново, Радомир, Велинград, Раковски и от селата Сотиря и Караджово представиха своя опит и постижения. Тематиката на докладите беше широка и обхващаше педагогически взаимодействия между институцията и семейството, използването на онлайн базирани ресурси и дигитални технологии, интеркултурна комуникация в реална и дигитална мултикултурна среда, добри методически практики. Някои от участниците са доктори или докторанти на Пловдивския, Великотърновския и Софийския университети и Българската академия на науките.
В двете работилници взеха участие по над 30 човека. Уъркшопът на проф. Игор Жагар беше на тема „Non-Verbal Means оf Persuasion (аnd Argumentation?)“, а на проф. Иванка Мавродиева – на тема „Дигитална медийна грамотност в училище: приложни аспекти (по примера на проект DETECT: Enhancing Digital Citizenship)“.
В хода на работата се създадоха много нови контакти, споделиха се идеи и планове за бъдещо сътрудничество, научни и творчески изяви.