На 2 и 3 февруари2018г., с любезното домакинство на Националния дворец на децата, град София се проведе Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще организирана от „Център за обучение на квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Институт по реторика и комуникации.
Конференцията беше открита от Деница Сачева – заместник-министър в Министерството на образованието и науката.
Приветствия към участниците поднесоха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и директорът на Националния дворец на децата – Татяна Досева.
В изказванията си те подчертаха новостите и положителните страни на събитието, а именно: сътрудничество между компании, ангажирани с обучение на педагогически кадри, сдружения, образователни институции, университети и училища.
В конференцията участваха като ключови лектори изявени учени от различни държави: Германия, Гърция, Сърбия, България. Това са проф. д-р Юлиана Рот, преподавател по интеркултурна кому­никация в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Герма­ния; проф. Ванче Бойков от Университета в Ниш, Сърбия; д-р Фотини Еглезу, преподавател в Hellenic Open University, президент на Института за изследвания на реториката и комуникациите в Гърция; проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет.
Имаше преподаватели и докторанти от няколко български университета: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивския университет „Паисий Хиландарски“.
Основната част от участниците бяха директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от цяла България.
В конференцията умело се съчетаха теоретичните обзори от основните доклади с практико-приложните елементи в част от представените презентации.
Обхватът на темите беше широк: от комуникацията в детските градини до обучение на бъдещи учители. Представени бяха идеи, свързани с образователните технологии, очертани бяха перспективите пред педагогическата комуникация. Интерес предизвикаха и темите, свързани с интеркултурната, визуалната и виртуалната комуникация. Двата уъркшопа – на проф. Юлияна Рот и на д-р Фотини Еглезу провокираха участниците да влязат в роли и да осмислят по нов начин проблемите на интеркултурната комуникация в първия и на педагогическата аргументация във втория.
В края на конференцията бяха споделени позитивни оценки и очаквания за следващата конференция на същата тема, която ще се проведе пред месец април 2019 година.

Самият сборник е достъпен на адрес: Сборник Педагогическата комуникация – настояще и бъдеще